BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA


Üst Bilgi : İşbu aydınlatma metnine erişimi sağlayacak KAREKOD oluşturulmuş ve KAREKODLAR  ziyaretçilerin açıkça görebileceği şekilde ofis duvarlarına  asılmıştır. 


B & T Hukuk ve Danışmanlık ("Büro") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

Aşağıda belirtilmiş olan kişisel verilerinizi, sizlerle olan iş ilişkilerimiz dahilinde ya da işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde bu amaçlarla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı şekilde en doğru ve güncel halini koruyarak işleneceğini, KVKK’nın öngördüğü şartlarda gerek yurtiçi gerekse yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılacağını, işleneceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Müvekkil, müvekkil adayları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler ve hizmet alan kişilerle ilişkilendirilebilen 3. Kişilere ait bilgilerin hizmet alan kişiler tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri (T.C. kimlik numarası, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, cinsiyetiniz, baba adınız, SGK sicil numaranız,IP Adresiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz)

İletişim bilgileri (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, yerleşim yeri adresi, kişi tarafından tarafımızla iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler ile tarafınızca bize verilen sair iletişim bilgileriniz.)

Özlük Bilgileri (Çalışan ve stajyerler tarafından doldurulan sözleşme/evraklar üzerinde yer alan kişisel bilgiler, eğitim ve diploma bilgileri, banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgileri, maaş bordrosu staj süresi ve staj bilgileri, stajyerlerin öğrenim gördüğü  fakülte/lise bilgileri, sertifika bilgileri, SGK işe giriş çıkış bildirgesi, avukat stajyerleri tarafından doldurulması  ve tutulması gerekli olan bilgi ve belgeler, adres bilgileri, genel sağlık sigortası ve sair özlük bilgileriniz)

Sendika Bilgileri (Tarafımıza vermiş veya tarafımızca alınmasını talep etmiş olduğunuz sendika bilgileriniz, aramızdaki iş ilişkisinin ifası için gerekli olması halinde kullanabileceğimiz sendika bilgileriniz)

 Finans Bilgileri (Ödeme bilgileri, makbuz bilgileri, banka hesap numarası, vergi dairesi bilgisi, IBAN numarası ve mesleki faaliyetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olan ve sizin tarafınızdan bize verilen her türlü finans verileriniz)

Mesleki deneyim bilgileri (Eğitim durum bilgisi, diploma bilgileri, seminer bilgileri, dil bilgisi, meslek içi eğitim bilgileri, unvan ve uzmanlık bilgileri ile sair mesleki deneyim bilgileriniz)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Gerek tarafınızca verilen gerekse mahkeme dosyasında bulunan belgeler üzerinde yer alan fotoğraflarınız ile işitsel kayıtlarınız, video/kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Görüntü kaydı alan kamera kayıt bilgileriniz)

Talep ve Şikayet Bilgisi (İlgili kişiler tarafından elektronik ya da fiziki ortamlardan toplanan bilgi ve belgeler ile gelen talep/şikayetler ile ilgili değerlendirme sürecine dair verileriniz)

Sağlık Bilgileri (Müvekkiller, hizmet almak isteyen kişiler ile hizmet alan kişilerle ilişkilendirilebilenler hakkında alınan tüm sağlık bilgileri)

Cinsel Hayat ve Genetik Veriler (Avukatlık kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa edebilmek için müvekkil ya da hizmet almak isteyen kişilerle ya da hizmet talebinde bulunanlarla ilişkilendirilebilenlere ait her türlü cinsel hayat verileri)


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Büromuz olarak;

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle: Kimlik verinizi, İletişim verinizi, Mesleki deneyim verinizi, Finansal verinizi, Özlük veriniz, Cinsel hayat ve Sağlık verinizi, Sendika verinizi, Görsel ve İşitsel kayıtlarınızı ve diğer verilerinizi,

Aramızdaki kurulan veya kurulması amaçlanan vekalet akdinin ifası hukuki sebebiyle: Kimlik verinizi, İletişim verinizi, Finansal verinizi, Mesleki deneyim verinizi, Özlük verinizi, Cinsel hayat ve Sağlık verinizi, Sendika bilgilerinizi, Görsel ve işitsel kayıtlarınızı ve diğer sair verilerinizi,

Büromuzun meşru menfaati gereği: Kamera kayıtları ile görüntü verilerinizi,

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla topluyoruz.

Bir hakkın tesisi, kullanılması için zorunlu olması hukuki sebebiyle ; Sitemizi ziyaret ettiğinizde size ait IP adresinizi de sitemizi ziyaret etmenizin bir gereği olarak görebiliyoruz. 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI


 • Büromuz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirttiğimiz amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir;
 • Avukatlık Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa etmek amacıyla ilgili kişiler tarafından alınan ya da hizmet verdiğimiz kişiler tarafından bize verilen verileri yalnızca hukuki iş ve işlemlerde kullanılması,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • Sunulan hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Veri güvenliğine ilişkin önlemler kapsamında gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Hizmetlerimizle ilgili bilgilendirme yapabilmek, şikâyet ve talepleri değerlendirilmesi ve iş akdinin ifası ve hukuki yükümlülüğümüz gereği iletişime geçilmesi,
 • Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak olan denetleme ve düzenleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Müvekkiller/Müvekkil adayları ile yaptığımız iş akdi sebebiyle üstlenmiş olduğumuz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,
 • Büro güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları ile görüntülerin kaydedilmesi ,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi, 
 • Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve yukarıda saydığımız hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz, aramızdaki vekalet  akdinin ifası, ya da vekalet akdi sebebiyle üstlenmiş olduğumuz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz, Avukatlık Kanunu, İş Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın  sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile paylaşılabilir.


VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ

Yukarıda bahsedilen  kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olmak üzere ilgili tüm kanun ve sair mevzuatta yer alan veri işleme, zamanaşımı süreleri dikkate alınarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz amaçla sınırlılık ilkesinin gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların yerine getirilmesi veya yukarıda bahsedilen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumuna silinmekte/yok edilmekte/anonim hale getirilmektedir. 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz yurtdışında herhangi bir 3. kişi ile paylaşılmamaktadır.


HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda bahsedilen haklarınız çerçevesinde veri ilgilisi olduğunuzu ispat edecek bilgilerle birlikte tarafımıza başvuruda bulunmanız durumunda başvurularınız 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin büromuz için ayrıca maliyet gerektirmesi durumunda , Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz taktirde; haklarınıza yönelik taleplerinizi, yazılı ve imzalı bir dilekçe ile  Barbaros Mah. Oymak Cad. Sümer Hukuk Plaza B Blok No: 10/19 Kocasinan/KAYSERİ adresine bizzat teslim edebilir ya da intenet sitemizden bize ulaşarak gönderebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.